LOPD

Article 18 de la Constitució Espanyola

 

"La Llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets"

 

 

Què és la LOPD

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades

 

El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones que es tradueix en la potestat de control sobre l'ús que es fa de les seves dades personals. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d'informació sobre nosaltres que afecti la nostra intimitat i altres drets fonamentals i llibertats públiques.

 

Obligatorietat de la Llei

 

Aquesta llei obliga a totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics que disposin de dades de caràcter personal a complir una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que posseeixin.

obligacions legals

 

Donar d'alta els fitxers en l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Elaborar i mantenir actualitzat el Document de Seguretat.

Obtenir la legitimitat dels afectats.

 

sancions

 

Les sancions LOPD previstes per a les infraccions per acció o omissió són molt elevades.

 

LLEUS: Multa de 900 a 40.000 €

GREUS: Multa de 40.001-300.000 €

MOLT GREUS: Multa de 300.001-600.000 €

CRATFORM, S.L.  |   Av. del Bosc, 31  |  08740 Sant Andreu de la Barca (BCN)

 

Diseño RGB Visual